Program

במה ראשית
08:30–09:30
התכנסות
09:30–10:00
פתיחה, ברכת שרת התחבורה והענקת פרס מפעל חיים
10:00–11:00
מושב 1 - עתיד מערכות הכטמ"ם הביטחוניות במרחב האורבני
11:00–11:30
הפסקת קפה ותערוכה
11:30–13:15
מושב 2 – הכטב"ם האזרחי במרחב האורבני – אתגרים ומענה, בשיתוף עם מנהלת נעמ"ה
13:15–14:00
הפסקת צהרים
14:00–15:00
מושב 3 – פתרונות חכמים וכלים בלתי מאוישים מצילי חיים
15:00–16:00
מושב 4 – חדשנות, אוטונומיות, נחילים, בינה מלאכותית ולמידת מכונה
08:30–09:30
התכנסות
09:30–10:00
פתיחה, ברכת שרת התחבורה והענקת פרס מפעל חיים
10:00–11:00
מושב 1 - עתיד מערכות הכטמ"ם הביטחוניות במרחב האורבני
11:00–11:30
הפסקת קפה ותערוכה
11:30–13:15
מושב 2 – הכטב"ם האזרחי במרחב האורבני – אתגרים ומענה, בשיתוף עם מנהלת נעמ"ה
13:15–14:00
הפסקת צהרים
14:00–15:00
מושב 3 – פתרונות חכמים וכלים בלתי מאוישים מצילי חיים
15:00–16:00
מושב 4 – חדשנות, אוטונומיות, נחילים, בינה מלאכותית ולמידת מכונה
הדגמות חיות
09:30–18:00
הדגמות חיות
09:30–18:00
הדגמות חיות